RAZVOJ VEŠTINA – Predrag Đukić

NTC PROGRAM PODRŠKE PRIVREDI

ZNAČAJ RAZVOJA VEŠTINA ZA MENADŽERA
I CELOŽIVOTNO UČENJE KROZ OBUKE I PREDAVANJA

Predrag Đukić

Savremeno društvo se u mnogome razlikuje od društva koje su nam ostavile predhodne generacije, a već naslućujemo silinu promena koje nas očekuju u budućnosti. Celokupan sistem obrazovanja koji nam je omogućio dosadašnji napredak zahteva redefinisanje jer nije koncipiran za brzinu promena sa kojima sada smo suočeni.

Program Nacionalnog centra za talente , kroz sistem celoživotnog učenja, pruža podršku razvoju kompetencija i umnih veština koje su ključne za život modernog čoveka. NTC edukacija omogućava usvajanje znanja koja su primenljiva u svakodnevnom životu, poslovnom i privatnom, uz prepoznavanje i podršku darovitosti svakog pojedinca.

Kroz tematske module koji su prilagođeni potrebama konkretnih grupa, kod učesnika razvijaju se ključne misaone tehnike i osposobljavaju se za njihovo korišćenje u praksi. Uz razvoj kompetencija i podizanje umnih sposobnosti pojedinaca, kao što su kreativnost, rezonovanje, timski rad, veštine pamćenja, improvizacije, osposobljavamo ih da uspešno vode svoje živote i stvaramo stimulativno okruženje za celoživotnu podršku darovitosti i usvajanje novih znanja i veština potrebnih našoj privredi.

Neke od tema obuka i predavanja su:

 • RAZVOJ KLJUČNIH UMNIH VEŠTINA
 • RAZVOJ OSOBINA USPEŠNOG MENADŽERA
 • KAKO PREVAZIĆI ODUGOVLAČENJE
 • REŠAVANJE PROBLEMA
 • DONOŠENJE KVALITETNIH ODLUKA
 • RAZVOJ ŽIVOTNE STRATEGIJE
 • RAZVOJ VISOKE PRODUKTIVNOSTI
 • KAKO EFIKASNIJE UČITI
 • RAZVOJ KREATIVNOSTI
 • RAZVOJ INOVATIVNOSTI
 • RAZVOJ PREGOVARAČKIH VEŠTINA
 • KOMUNIKOLOGIJA I JAVNA DIPLOMATIJA U PRAKSI

 

#NTC_Edukacija #NTC_predavanje #Obuke

Leave A Reply